PROCEDURA DONOŠENJA ZAKONA NA NIVOU BRČKO DISTRIKTA BH

Svaki zastupnik, i gradonačelnik u ime Vlade Distrikta, imaju pravo predlagati zakone.

Gradonačelnik može Skupštini predlagati zakone tek nakon što se Vlada Distrikta  sastane i odobri predmetni zakon.

Pravosudno povjerenštvo Distrikta ima pravo predlagati zakone koji se odnose na organizaciju i rad sudstva Distrikta, Ureda za pravnu pomoć, Tužillaštva Distrikta i Pravobraniteljstva, kao i na reguliranje rada advokata i bilježnika u Distriktu.

Nacrti zakona, nakon što se dostave Skupštini, prosljeđuju se mjerodavnim povjerenstvima. Nakon što mjerodavna povjerenstva podnesu svoja izvješća o nacrtu zakona, ili ukoliko ne dostave svoje izvješće o nacrtu zakona u roku od deset (10) radnih dana po prijamu nacrta zakona, nacrt zakona se daje na raspravu.

Prije usvajanja nacrta zakona ili izmjene zakona Distrikta, nacrt zakona ili izmjena zakona Distrikta mora se razmatrati najmanje dva (2) puta na zakazanim sjednicama Skupštine.

U iznimnim okolnostima Skupština može usvojiti zakone u jednom ili više posebnih postupaka koji se propisuju Poslovnikom o radu.

Zakoni Distrikta, odluke i rezolucije Skupštine objavljuju se u Službenim novinama Brčko distrikta.

Zakoni Distrikta stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, izuzev ukoliko se iz određenih razloga zakonom predvidi da stupi na snagu ranije.

Krivični zakoni nemaju retroaktivni učinak. Ovo znači da će krivična i druga kažnjiva djela biti utvrđena i presude donesene u skladu zakonu ili propisu koji je na snazi u vrijeme kada je djelo počinjeno. U iznimnim slučajevima, kaznenim zakonima se može propisati da imaju retroaktivni učinak, ali samo ukoliko je novi zakon ili propis povoljniji za počinitelja.

Ostali zakoni i propisi Distrikta ne mogu imati retroaktivni učinak. Međutim, u iznimnim slučajevima određene odredbe zakona mogu imati retroaktivni učinak, pod uvjetom da se ne ukida ili ne umanjuje nijedno već stečeno privatno pravo fizičke ili pravne osobe (ili osoba koja nastupa u privatnom svojstvu); da je vremensko razdoblje u prošlosti na koje se zakon primjenjuje razuman; i da Skupština zaključi da postoji uvjerljiv javni interes da odredba ima retroaktivni učinak.

Kada se zakonom predviđa vremensko razdoblje koje mora proteći da bi fizička ili pravna osoba stekla pravo, zakonom se može predvidjeti da vremensko razdoblje može biti računato od nadnevaka koji su nastupili prije nadnevka stupanja zakona na snagu.

Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju da li je bilo koji zakon Distrikta, podzakonski akt ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta u skladu sa Statutom.

Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju da li je bilo koji podzakonski akt Distrikta ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta sukladan bilo kom zakonu Distrikta.

Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju o sukobu nadležnosti između sudova Distrikta i druge institucije Distrikta ili između institucija Distrikta sukladno ovom Statutu.

ZAKONI BRČKO DISTRIKTA

POSTAVITE PITANJE