Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma i na sjednici Doma naroda, održanim 22.3.2004. godine, usvojila je

ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE BiH

Član 1.

Opće odredbe

Ovim zakonom regulira se oblast osiguranja u Bosni i Hercegovini na način da se osigura neophodna koordinacija zakona o osiguranju u oba entiteta, u entitetima i Bosni i Hercegovini; poslovi osiguranja koji se obavljaju u Bosni i Hercegovini; osnivanje, sjedište, sastav, status, djelatnost, rukovođenje, ovlaštenja, obaveze i finansiranje Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2.

Cilj Zakona

Cilj ovog zakona je da Agencija, slijedeći opće ciljeve i načela, osigura:

a) jedinstvenu primjenu zakona o osiguranju između entiteta, kao i postojanje nesmetane i djelotvorne saradnje između agencija za nadzor osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, te da osigura da se entitetski zakoni primjenjuju i tumače na pravičnoj i jedinstvenoj osnovi;

b) da zakonodavstvo o osiguranju, koje je na snazi u entitetima, u potpunosti bude usaglašeno u namjeri da osigura jednak i ravnopravan odnos prema svim društvima za osiguranje u oba entiteta i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt) i da osigura jednaku pravnu zaštitu kako za ugovorače osiguranja, tako i za treću stranu – podnosioce odštetnih zahtjeva na teritoriji Bosne i Hercegovine;

c) Agencija ima obavezu osigurati da zakonodavstvo o osiguranju u Bosni i Hercegovini bude i ostane usaglašeno sa zakonodavstvom Evropske unije, koje se primjenjuje na oblast osiguranja;

d) Agencija koordinirano predstavlja i zastupa Bosnu i Hercegovinu u organizacijama koje se bave osiguranjem na međunarodnom nivou, te obavlja s njima kontinuiranu saradnju ;

e) Agencija, uz kontinuiranu saradnju s agencijama za nadzor osiguranja entiteta i Brčko Distrikta, rješava sporove između agencija za nadzor osiguranja u pogledu jedinstvenog tumačenja i primjene zakonodavstva o osiguranju na nivou entiteta i Brčko Distrikta i izdaje pismene odluke i mišljenja kojima se osigurava jedinstvena primjena zakonodavstva o osiguranju;

f) Agencija osigurava i vodi sve relevantne podatke o cjelokupnom tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini.

Član 3.

Osnivanje, status, sjedište i sastav Agencije

Ovim zakonom osniva se Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini, koja je samostalna organizacija, i za svoj rad odgovara Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Sjedište Agencije bit će u Sarajevu.

Organ upravljanja Agencijom je Upravni odbor Agencije koji se sastoji od sedam članova.

Sastav i izbor članova Upravnog odbora Agencije je propisan ovim zakonom.

Predsjednik Upravnog odbora Agencije je stručnjak iz oblasti finansija, sa specijalizacijom i iskustvom iz oblasti osiguranja i imenuje ga Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imenuje predsjednika Upravnog odbora Agencije i još dva člana Upravnog odbora Agencije od kojih je jedan predstavnik Ministarstva finansija i trezora a jedan predstavnik iz oblasti osiguranja, na način da članovi imenovani od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine treba da predstavljaju konstitutivne narode u Bosni i Hercegovini.

Entitetska ministarstva finansija predlažu po jednog člana Upravnog odbora Agencije iz ministarstava finansija entiteta i po jednog člana iz oblasti osiguranja.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donosi odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije iz oba entiteta.

Članovi Upravnog odbora Agencije imenuju se na period od tri godine s tim da prva imenovanja mogu biti i na period od jedne do tri godine, tako da se imenovanje po dva člana Upravnog odbora Agencije iz entiteta može obnavljati svake godine.

Imenovanje članova Upravnog odbora Agencije mogu biti obnavljana više puta, a u skladu s važećim propisima.

Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije objavljuju se u “Službenom glasniku BiH” i službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta.

Upravni odbor Agencije bira direktora Agencije, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, a Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donosi odluku o   imenovanju.

Član 4.

Rad Agencije

Upravni odbor Agencije će, u roku od tri mjeseca od osnivanja, donijeti akte kojima će se regulirati obavljanje općih i administrativnih funkcija, ovlaštenja za donošenje odluka i radnopravni status zaposlenih u Agenciji.

U roku od tri mjeseca od imenovanja članova Upravnog odbora Agencije, Agencija dostavlja prijedloge akata Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Nakon usvajanja akata od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, oni će biti objavljeni u “Službenom glasniku BiH” i službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta.

Član 5.

Finansiranje Agencije

Agencija se finansira iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine i participacije vlada entiteta, a na osnovu prethodno zaključenog Memoranduma o finansiranju rada Agencije između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada entiteta.

Prijedlog godišnjeg budžeta za rad Agencije sadrži detaljne podatke i iznose neophodne da se osigura nesmetan i kontinuran rad Agencije.

Za uplatu izvornih prihoda Agencije odredit će se posebna šifra uplate u Pravilniku o naknadama i imat će tretman posebnih sredstava namijenjenih isključivo za rad Agencije.

Član 6.

Zakonodavna uloga Agencije

Upravni odbor Agencije odgovoran je za predlaganje zakona i drugih akata na nivou entiteta, kao i izmjena i dopuna postojećih zakona iz ove oblasti, davanje saglasnosti na nacrte, odnosno prijedloge zakona i drugih akata, koje predloži jedan ili oba entiteta i to:

a) podnošenje nacrta, odnosno prijedloga zakona entitetskim ministarstvima za primjenu zakonodavstva Evropske unije ili smjernica za usklađivanje entitetskih zakonodavstava;

b) podnošenje entitetskim ministarstvima finansija prijedloga za izmjenu i dopunu postojećeg entitetskog zakonodavstva u oblasti osiguranja, uključujući prijedloge za druge vrste osiguranja;

c) davanje saglasnosti za izmjene i dopune entitetskog zakonodavstva o osiguranju, a koje su predložene od jednog ili oba entiteta.

Kad Upravni odbor Agencije podnese nacrt, odnosno prijedlog zakona entitetskim ministarstvima u vezi s primjenom propisa Vijeća Evropske unije koji imaju direktan učinak unutar Evropske unije, entitetske skupštine usvojit će i primijeniti takvo zakonodavstvo bez amandmana.

Član 7.

Rješavanje sporova između agencija za nadzor osiguranja

Ukoliko postoji spor ili potreba za usmjeravanjem ili tumačenjem propisa između agencija za nadzor osiguranja entiteta i Brčko Distrikta u vezi s usklađivanjem nadzornih vlasti oba entiteta i Brčko Distrikta, u pogledu nadzora poslova osiguranja između dva entiteta i Brčko Distrikta, ili entiteta i Brčko Distrikta i trećih zemalja, ili kad je u pitanju nadzor s namjerom održavanja slobodnog kretanja usluga osiguranja unutar Bosne i Hercegovine, svaka od entitetskih i Brčko Distrikta agencija za nadzor osiguranja može podnijeti zahtjev ili upit Upravnom odboru Agencije, iznoseći prirodu spora ili problema. U slučaju spora, Upravni odbor Agencije djeluje u punom sazivu kao posredničko vijeće, ili će imenovati jednog ili više svojih članova ili angažirati treću stranu, da pokušaju riješiti spor mirnim putem između agencija.

Treća strana bit će izabrana na osnovu svoje stručnosti i kvalificiranosti za konkretan spor i ne mora biti državljanin Bosne i Hercegovine.

U slučaju zahtjeva za usmjeravanjem ili tumačenjem predmeta entitetskog ili Brčko Distrikta ili državnog zakona ili prakse u pogledu davanja ovlaštenja ili nadzora u osiguranju, Upravni odbor Agencije raspravlja o sporu u punom sazivu, na koji se pozivaju predstavnici agencija za nadzor osiguranja entiteta, odnosno Brčko Distrikta, drugi svjedoci i stručnjaci da daju usmene ili pismene podneske.

Nakon održavanja saslušanja, Upravni odbor Agencije sačinjava nalaz. Nalaz predstavlja obavezujuću odluku u vezi s praksom koja se treba slijediti ili jedinstvenog tumačenja odredbi zakonodavstva o osiguranju od jedne ili obje agencije za nadzor u entitetima, odnosno Brčko Distriktu.

Upravni odbor Agencije ovlašten je vršiti sopstvene istrage, bilo na svoju inicijativu ili na zahtjev entitetskih sudova, odnosno Brčko Distrikta, ugovarača osiguranja, društava za osiguranje ili posrednika, kao i aktivnosti nadzornih vlasti, kako bi osigurala da one sarađuju u skladu s njihovim obavezama po ovom zakonu i entitetskim zakonima o osiguranju, odnosno zakonima Brčko Distrikta, ili na drugi način da osigura jedinstvenu primjenu zakonodavstva o osiguranju u svakom entitetu i Brčko Distriktu.

Sve procedure za rješavanje sporova ili pitanja rješavaju se u skladu s objavljenim aktima Agencije iz člana 4. ovog zakona.

Član 8.

Primjena odluka Upravnog odbora Agencije

Agencije za nadzor osiguranja oba entiteta i Brčko Distrikta dužne su primjenjivati uputstva, odluke i nalaze Upravnog odbora Agencije. Odluke Upravnog odbora Agencije obavezujuće su u oba entiteta i Brčko Distriktu i entitetske i Brčko Distrikta agencije za nadzor osiguranja dužne su ih primjenjivati u potpunosti.

Član 9.

Međunarodni odnosi

Agencija je odgovorna za međunarodne odnose Bosne i Hercegovine u oblasti osiguranja.

Ovo će uključivati postavljenje predstavnika koji će pohađati međunarodne i regionalne forume, forume Evropske unije u vezi s nadzorom, pravom i praksom osiguranja.

Postavljenje takvih predstavnika bit će učinjeno s dužnom pažnjom o jednakom predstavljanju oblasti osiguranja u svakom entitetu i Brčko Distriktu. Svaka odluka donijeta na međunarodnom nivou, uz učešće Agencije, bit će obavezujuća za oba entiteta i Brčko Distrikt.

Agencija je odgovorna za davanje svih podataka koje može zahtijevati Evropska unija u vezi s zakonom i praksom o osiguranju u Bosni i Hercegovini, u cilju procjenjivanja harmonizacije zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa standardima Evropske unije.

Agencija je odgovorna za uređivanje pitanja koja se odnose na bilo kakvo osiguranje izvoznih kredita koje se nudi izvoznicima osnovanim u Bosni i Hercegovini.

Agencija će, uz preporuku odgovarajuće entitetske agencije za nadzor osiguranja, predstavljati Bosnu i Hercegovinu u pogledu osnivanja podružnica ili supsidijarnih društava osiguravajućih društava ili posrednika osnovanih u bilo kojem entitetu ili Brčko Distriktu i u trećim zemljama. Njene dužnosti uključuju svaku neophodnu koordinaciju i saradnju između odgovarajuće entitetske agencije za nadzor osiguranja i odgovarajuće agencije za nadzor osiguranja u trećoj zemlji.

Agencija zaključuje ugovore o saradnji za razmjenu podataka s nadležnim organima drugih zemalja, uz saradnju s entitetskim agencijama za nadzor osiguranja.

Agencija sarađuje s entitetskom agencijom za nadzor osiguranja u svim slučajevima kada to zahtijeva agencija za nadzor osiguranja druge zemlje.

Agencija vrši ovjeru potvrde o margini solventnosti izdatoj za upotrebu u trećoj zemlji, od bilo koje agencije za nadzor osiguranja, za bilo koje društvo za osiguranje osnovano u Bosni i Hercegovini koje namjerava osnovati podružnicu u trećoj zemlji.

Agencija prosljeđuje podatke entitetskim agencijama za nadzor osiguranja u pogledu međunarodne prakse osiguranja, međunarodne statistike osiguranja i druge podatke dobijene kroz učešće na međunarodnim forumima osiguranja, a koji mogu biti od pomoći agencijama za nadzor osiguranja u obavljanju njihovih funkcija.

Član 10.

Biro zelene karte

Agencija prati rad Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini u skladu sa zakonima i propisima koji se primjenjuju na aktivnosti Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa ispunjavanjem zahtjeva Vijeća Biroa.

Član 11.

Statistički servis

Agencija vodi statistike u pogledu poslovanja tržišta osiguranja u Bosni i Hercegovini.

Agencija će, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Agencije, statistike koje vodi, a koje su sastavljene iz godišnjih izvještaja oba entiteta i Brčko Distrikta, objaviti u “Službenom glasniku BiH” i službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta.

Agencija je odgovorna za podnošenje statističkih izvještaja, u ime Bosne i Hercegovine, Evropskoj komisiji ili bilo kojem drugom međunarodnom tijelu koje dostavi zahtjev za dobijanje dostupnih podataka.

Član 12.

Završna odredba

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imenovat će članove Upravnog odbora Agencije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 13.

Stupanje na snagu

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a objavit će se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. PS BiH broj 20/04

22. marta 2004. Godine, Sarajevo

© 2014 Pravila korištenja | Pravna pomoc

Social Network: