HISTORIJAT

OSNIVANJE VSTV-a BiH

Niz reformskih koraka dovelo je do osnivanja VSTV-a BiH.

Godine 2000. i 2001.  usvojenim  zakonima o sudskoj i tužilačkoj službi,  su bile uspostavljene komisije za izbor sudija i tužilaca na federalnom i kantonalnom nivou u FBiH, odnosno Visoki sudski i Visoki tužilački savjet u Republici Srpskoj.

Ova tijela, sastavljena isključivo od predstavnika pravosuđa i pravnih stručnjaka, imala su nadležnost da daju prijedloge za imenovanje zakonodavnim odnosno izvršnim organima nadležnim za izbor sudija i tužilaca.

Budući da je politička vlast otežavala rad pravosudnih institucija , naredni korak bio uspostavljanje visokih sudskih i tužilačkih vijeća. Visoki predstavnik za BiH je u maju 2002. godine donio Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću FBiH, te Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću RS-a.

Formirana vijeća su imala zadatak da osiguraju nezavisno, nepristrano i profesionalno pravosuđe.

Donošenjem navedenih zakona postupak imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija je u velikoj mjeri približen evropskim standardima.

Formiranjem vijeća, sa nadležnostima za donošenje odluka o imenovanju sudija i tužilaca, ukinute su ranije uspostavljene komisije i savjeti, koji su imali samo savjetodavnu ulogu, a postupak imenovanja je u potpunosti depolitizovan i povjeren profesionalnim i nezavisnim tijelima.

Pored nadležnosti za imenovanje, vijećima su dodijeljene i nadležnosti za vođenje disciplinskih postupaka i odlučivanje o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca, za nadziranje edukacije, odlučivanje o privremenom upućivanju i nespojivosti dužnosti, zatim nadležnosti u vezi sa utvrđivanjem broja sudija i tužilaca, davanjem mišljenja na nacrte zakone, kao i učešćem u izradi prijedloga budžeta za sudove i tužilaštva.

Pored redovnih nadležnosti, vijećima je povjeren iznimno značajan i zahtjevan zadatak provođenja postupka reimenovanja nosilaca pravosudnih funkcija.

Proces imenovanja i reimenovanja u prelaznom periodu obuhvatio je oko 1.000 pozicija u 83 suda i tužilaštva, uključujući imenovanja u novoformiranim institucijama na nivou BiH.

Uspostavljanje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Prilikom donošenja entitetskih zakona o visokim sudskim i tužilačkim vijećima, visoki predstavnik za BiH je donio i Uputu nadležnim entitetskim organima da otpočnu pregovore o prenošenju nadležnosti u oblasti pravosuđa na državu kako bi se formiralo Visoko sudsko i tužilačko vijeće za BiH sa cjelovitim nadležnostima u oblasti pravosuđa.

Naime, formiranje VSTV-a BiH je ocijenjeno kao najbolji način da se osiguraju potpuno ujednačeni standardi za imenovanje i disciplinsku odgovornost sudija i tužilaca na cijeloj teritoriji BiH.

Uspostavljanje VSTV-a BiH bio je i zahtjev Evropske unije, budući da je u Studiji izvodljivosti Evropska komisija ovaj zahtjev postavila kao jedan od uslova za početak pregovora za zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i BiH.

U martu 2004. godine, entitetski premijeri i ministar pravde BiH su potpisali Sporazum o prenošenju određenih odgovornosti entiteta kroz utemeljenje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH čime su stvorene pretpostavke za donošenje Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, što je i učinjeno od strane Parlamentarne skupštine BiH u junu 2004. godine.

Zakonom o VSTV-u BiH formiran je VSTV BiH u skladu sa evropskim standardima nezavisnosti, odgovornosti, efikasnosti i kvaliteta pravosuđa. Danas, ova institucija u regionalnom kontekstu predstavlja pravosudno vijeće koje je u velikoj mjeri organizovano prema najvišim evropskim standardima navedenim u Mišljenju broj 10 Konsultativnog vijeća evropskih sudija (CCJE).

Nadležnosti VSTV-a BiH propisane su članom 17. Zakona o VSTV-u BiH iz kojeg proizlazi da VSTV BiH ima isključivu nadležnost za imenovanje i utvrđivanje disciplinske odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija. Pored toga, VSTV-a BiH svoju funkciju ostvaruje i kroz partnerski odnos sa izvršnom i zakonodavnom vlašću u određenim oblastima poput sudskih i tužilačkih budžeta, zakonodavnih inicijativa, pravosudne uprave, utvrđivanja sistematizacije sudijskih i tužilačkih pozicija i osiguravanje sredstava za njihovo popunjavanje i druge nadležnosti.

ZAKON O VSTV-u BiH

KONTAKT VSTV-a BiH

POSTAVITE PITANJE