HISTORIJAT

OSNIVANJE FEDERALNOG TUŽILAŠTVA

FEDERACIJE  FBIH

Federalno tužilaštvo je osnovano Zakonom o Federalnom tužilaštvu (Službene novine FBIH broj: 2/95, 9/96, 6/97, 14/97 i 33/99), koji se počeo primjenjivati od 1. marta 1995. godine, kada je i prestalo sa radom Republičko javno tužilaštvo.   Visoki predstavnik za BiH je dana 21. augusta 2001. godine donoio Zakon o Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj 42/02 od 3. septembra 2002. godine) kojom osniva Federalno tužilaštvo FBiH na privremenoj osnovi dok Parlament FBiH ne usvoji ovaj Zakon. Stupanjem na snagu ovog Zakona (11. septembar 2002. godine) prestao je da važi prethodno pomenuti Zakon.

Odredbom člana 36 ovog Zakona bilo je propisano da se Federalno tužilaštvo osniva na dan koji ustanovi VSTV FBiH koje će javno objaviti svoju odluku u Službenim novinama FBiH.

Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma održanoj dana 25.03.2003. godine, kao i na sjednici Doma naroda od 28.03.2003. godine usvojio je Zakon o Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj 19/03).

Odlukom VSTV FBiH  o osnivanju Tužilaštva Federacije BiH i imenovanja tužilaca u Tužilaštvo Federacije BiH (Službene novine FBiH broj 7/03 od 25.02.2003. godine) osnovano je dana 1. aprila 2003. godine Federalno tužilaštvo Federacije BiH.

ORGANI FEDERALNOG TUŽILAŠTVA FBiH

NADLEŽNOST FEDERALNOG TUŽILAŠTVA FBiH

ZAKON O TUŽILAŠTVU FBiH

KONTAKT FEDERALNOG TUŽILAŠTVA FBiH

POSTAVITE PITANJE