HISTORIJAT

SLUŽBENA TAJNA

Sudije i službenici suda dužni su čuvati službenu tajnu, bez obzira na način na koji su je doznali. Pod službenom tajnom podrazumijevaju se naročito:

1) svi podaci koji su kao službena tajna određeni zakonom ili drugim propisom;

2) svi podaci koji su kao službena tajna određeni općim aktima državnih organa, pravnih lica i drugih institucija;

3) podaci i isprave koji su posebno određeni kao službena tajna od državnih organa, pravnih lica i drugih institucija i

4) podaci i isprave koje je kao službenu tajnu odredio predsjednik suda ili ovlašteni službenik suda.

Obaveza čuvanja službene tajne traje i nakon prestanka rada u sudu. Predsjednik suda može sudiju, odnosno službenika suda osloboditi obaveze čuvanja službene tajne, ako u pojedinom slučaju za to postoje opravdani razlozi.

Javnost i stranke u postupku imaju pravo pristupa sudskim spisima u skladu sa zakonom. Podaci upisani u sudski upisnik su javni i svako ih može prepisati i zahtijevati da mu se izda ovjeren izvod iz sudskog upisnika, osim ako za pojedine podatke iz sudskog upisnika zakonom nije drugačije određeno.

SUDOVI FBIH

Sudovi vrše sudsku vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine, te su samostalni i nezavisni od zakonodavne i izvršne vlasti.

Njihovo osnivanje, ukidanje, organizacija, nadležnost i finansiranje uređeni su Zakonom o sudovima FBiH.

Sudovi štite prava i slobode zagarantirane ustavima Bosne i Hercegovine, Federacije i kantona i zakonom, te osiguravaju ustavnost i zakonitost.

Sudovi u svom radu postupaju nepristrasno, blagovremeno i efikasno.

Odluke svih sudova u Bosni i Hercegovini obavezujuće su na teritoriji Federacije.

Sudovi sude kao sudije pojedinci ili u vijećima sudija, odnosno u vijećima sudija i sudija porotnika, a u određenim slučajevima predviđenim zakonom mogu postupati i odlučivati i stručni saradnici.

Sastav sudskog vijeća određuje se zakonom.

Ako zakonom nije drugačije propisano, Vrhovni sud Federacije sudi u vijećima sastavljenim od trojice sudija, a u vijećima sastavljenim od pet sudija kada odlučuje o pravnim lijekovima protiv odluka svojih vijeća.

ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST SUDOVA

Općinski sudovi obrazuju se za područje jedne ili više općina u kantonu.

Kantonalni sudovi obrazuju se za područje jednog kantona

Vrhovni sud Federacije je najviši žalbeni sud u Federaciji.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA SUDOVA

Predsjednik suda odgovoran je za rukovođenje cjelokupnim sudom i sudačkom upravom. On predstavlja sud pred drugim organima i organizacijama,a može pojedine svoje nadležnosti prenijeti na sudije ili službenike suda.

Predsjednik suda određuje sudiju koji će vršiti dužnost predsjednika suda u njegovom odsustvu.

Sudovi koji imaju više od sedam sudija mogu imati sekretara suda. Sekretar suda može biti lice koje ima visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža, uključujući i odgovarajuće iskustvo na organizacijskim poslovima u trajanju od najmanje tri godine.

Sekretar suda odgovoran je za pravilno i blagovremeno obavljanje administrativnih, tehničkih i finansijskih poslova u sudu. Sekretar suda za svoj rad odgovoran je predsjedniku suda.

OPŠTINSKI SUD

KANTONALNI SUD FBiH

USTAVNI SUD FBiH

VRHOVNI SUD FBiH

POSTAVITE PITANJE