Radno pravo se može definisati kao skup pravnih pravila kojima se uređuju radni odnosi.

Nasljedno pravo se može definirati kao skup pravnih pravila kojima se uređuje nasljeđivanje. Obuhvata materijalne pravne norme koje određuju ko stiče položaj nasljednika, formalne pravne norme kojima se uređuje postupanje suda u nasljednim stvarima (ostavinski postupak ), ali i druge radnje koje se provode u vezi s nasljeđivanjem.

Obligaciono pravo je skup pravnih normi kojima se regulišu obligacioni odnosi.

Obligaciono pravo spada u red najstarijih pravnih disciplina. Kroz preuzete principe rimskog prava stvara se široka osnova na kojoj će početkom 19 vijeka i kasnije biti postavljene tzv. moderne kodifikacije građanskog prava.

Krivično pravo je sistem zakonskih pravnih propisa kojima se utvrđuju uslovi za primjenu kazni i drugih krivičnih sankcija prema učiniocima krivičnih djela, a u cilju zaštite društvenog i ekonomskog uređenja određene države.

Građansko pravo ili “civilno pravo” je skup pravnih normi kojima se uređuju društveni odnosi u koje osobe stupaju povodom stvari, činidbe i imovine, pa se takvi odnosi nazivaju građanskopravnim odnosima.

Stvarno pravo je skup pravnih pravila kojima se uređuju odnosi nastali između ljudi povodom stvari.

Porodično pravo je grana prava koja se bavi uređenjem odnosa između bračnih i vanbračnih partnera , roditelja i djece, te drugih srodnika po krvi i usvojenju.

Bračno pravo je grana prava koja se bavi uređenjem braka i bračnih odnosa. Nije samostalna grana prava već je dio porodičnog prava.

© 2014 Pravila korištenja | Pravna pomoc

Social Network: